مسئولین دفاتر

معاونت توسعه ومدیریت منابع دانشگاه نقش مهمی در راهبری و هدایت امور پشتیبانی دانشگاه و تأمین اعتبارات مالی و تنظیم هزینه‏ ها بر عهده دارد. که در واقع این معاونت با انجام وظایف خود راه را برای تحقق اهداف آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری دانشگاه هموار می‏ سازد.

شرح وظایف معاونت توسعه و مدیریت منابع:

عمده‏ ترین وظایف حوزه معاونت توسعه ومدیریت منابع به شرح زیر است:
-    ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های مرتبط با وظایف معاونت به واحدهای ذیربط و پیگیری ونظارت بر حسن اجرای آن
-    تدوین وابلاغ بخشنامه ها ودستورالعمل لازم اداری به واحدهای دانشگاه
-    ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
-    پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
-    نظارت بر کار واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان ازحسن اجرای وظایف و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنها
-    همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
-    اداره و نظارت برحسن اجرای کلیه امور اداری، پشتیبانی، مالی، عمرانی و تشکیلات دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط
-    رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه وهدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوطه در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه 
-    نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجه تفصیلی و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه
-    تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت ها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب
-    نظارت بر انجام تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات موجود
-    تشکیل کمیته های مربوط به تدوین روش های اجرایی در دانشگاه به منظور بهینه سازی تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های دانشگاه
-    استقرار فرآیند شناسایی درآمد وکنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات  مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش های مختلف دانشگاه
-    تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظورحفظ ونگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه
-    نظارت بر فعالیت های بهره وری و تحول اداری دانشگاه  و ارائه پیشنهادات لازم در این خصوص
-    انجام سایر امور محوله  از سوی مقام مافوق

    واحدهای تابعه معاونت توسعه و مدیریت منابع
-    مدیریت امور اداری
-    مدیریت امورمالی
-    مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی
-    مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
-    مدیریت فنی و طرح های عمرانی