تشکیلات و تحول سازمانی

گروه تشکیلات و تحول سازمانی:

مونا آذرخش (کارشناس مسئول آموزش های ضمن خدمت کارکنان) 

داخلی 2184