اداره بودجه

اداره بودجه:

سرپرست اداره بودجه: بابک همتی 

شماره تماس: 2165

کارشناس بودجه: مهرداد علی بخشی    

شماره تماس : 2401