مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانی


مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانی


نام و نام خانوادگی: مرتضی خورسندی
مدرک تحصیلی: دکترای رشته اقتصاد- گرایش اقتصاد پولی
پست الکترونیکی: mrkhorsandi57@yahoo.com
شماره تماس: 44737506