رئیس اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه

نام و نام خانوادگی: محمد خسروآبادی

سمت: رئیس دبیرخانه مرکزی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس مستقیم: 44737525