رئیس کارگزینی 

رییس اداره کارگزینینام و نام خانوادگی: ناهید باقری

مدرک تحصیلی: لیسانس کتابداری

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۲۷ - ۴۸۳۹۲۱۷۴