اداره اموال

وظایف اداره اموال

-  کنترل اموال کلیه واحدها

-  انجام محاسبات آماری به منظور تشخیص صورت خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها

-  پلاک کوبی اموال خریداری شده هنگام تحویل به واحدها

-  نگهداری حساب اموال به اداره کل اموال دولتی

-  اعمال نظارت در حفظ و نگهداری اموال و نحوه استفاده از آن با همکاری واحدها

-  رسیدگی به صورت اموال اسقاط و زائد واحدهای تابعه دانشگاه

-  فروش اموال طبق مقررات و آئین نامه های مربوط

-  کنترل حساب اموال توسط صاحب جمعان اموال در طول سال

-  رسیدگی به حساب های جمعداران اموال واعلام خطاها و اشتباهات به ذیحساب برطبق آئین نامه اموال دولتی و مقررات عمومی دولت

-  نظارت بر تحویل و تحول جمعداران و انبارداران واحدهای تابعه دانشگاه

-  نظارت بر نقل و انتقال اموال و صدور اسناد انتقال