اداره اعتبارات و تعهدات

وظایف اداره اعتبارات وتعهدات

- تنظیم درخواست وجه برپایه اعتبارات موجود و تخصیص مربوطه

- نگهداری حساب اعتبارات مصوب سازمان مرکزی و واحدهای تابعه

- نگهداری و ثبت دفاترتنخواه گردان

- نگهداری بودجه اسمی و تفصیلی برحسب اعتبار مصوب و واحد استفاده کننده

- تهیه و صدور حواله اعتبارات جاری و عمرانی به واحدهای تابعه دانشگاه

- تعهد احکام استخدامی و مزایای کارکنان و حق التدریس ها

- تعهد اسناد حقوق و مزایا و سایر اسناد هزینه

- تعهد درخواست های خرید

- تنظیم حواله های ارزی

- منظور نمودن هزینه قطعی کلیه تعهدات

-تهیه آمار ماهیانه درمورد جمع ارقام تعهد و هزینه قطعی و مانده اعتبارات واحدها

-نگهداری حساب های خاص و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی