اداره دریافت و پرداخت

وظایف اداره دریافت و پرداخت:

- وصول درآمدهای دانشگاه از هر قبیل

- نگهداری دفتر بانک و ثبت و تنظیم آن

- تطبیق صورت حساب های واصله از بانک با دفتر بانک

- تهیه لیست های مربوط به کمک های غیر نقدی، عائله مندی و ملبوس کارکنان

- صدور چک و حواله نقدی

- نگهداری حساب های خاص و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی

- پرداخت تنخواه گردان، علی الحساب و پیش پرداخت بودجه جاری و طرح های عمرانی

- اعمال نظارت بر امور پرداخت های ادارات حسابداری دانشکده های تابعه دانشگاه در مرکز

- تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان

- تهیه و تنظیم فهرست هریک از کسورات حقوق و ارسال آن به واحد مربوط

- تهیه لیست باز پرداخت وام کارکنان

- تنظیم لیست برگشتی های حقوق (کسانی که به عللی حقوق و مزایا دریافت نداشته اند)

- تهیه و تنظیم لیست های کارگری و اظهار نامه کسورات حق بیمه کارگری جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی

- تنظیم اسناد فوق العاده مزایا و خدمات و سایر هزینه ها

- امور مربوط به بازنشستگی از قبیل درخواست وجه رسیدگی به احکام  تنظیم لیست و پرداخت های مربوطه