دوره های ضمن خدمت

اسامی حاضرین در دوره های ضمن خدمت مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی:

1. اسامی حاضران در کارگاه ارتباط موثر (24 آذر ماه 1399)

2. اسامی حاضران در کارگاه تدوین گزارش (اول بهمن ماه 1399)

3. اسامی حاضران در کارگاه تدوین گزارش (6 بهمن ماه 1399)

4. اسامی حاضران در کارگاه تدوین گزارش (27 دی ماه 1399)

5. اسامی حاضران در کارگاه تدوین گزارش (23 آذر ماه 1399)

6. اسامی حاضران در کارگاه حل مساله (2 دی ماه 1399)

7. اسامی حاضران در کارگاه مهارت های زندگی (9 دی ماه 1399)

8. اسامی حاضران در کارگاه کنترل خلق منفی (14 دی ماه 1399)

9. اسامی حاضران در کارگاه رفتار سازمانی (15 دی ماه 1399)

10. اسامی حاضران در کارگاه همدلی در روابط بین فردی (26 بهمن ماه 1399)

11. اسامی حاضران در کارگاه کمک های اولیه جلسه اول، گروه یک (25 آذرماه 1399)

12. اسامی حاضران در کارگاه کمک های اولیه جلسه اول (30 آذرماه 1399)

13. اسامی حاضران در کارگاه کمک های اولیه جلسه دوم (28 بهمن ماه 1399)

14. اسامی حاضران در کارگاه سبک های رهبری (20 بهمن ماه 1399)

15. اسامی حاضران در کارگاه کمک های اولیه (13 بهمن ماه 1399)

16. اسامی حاضران در کارگاه کمک های اولیه، جلسه اول (14 دی ماه 1399)

17. اسامی حاضران در کارگاه قرائت قرآن خانم ها (3 بهمن ماه 1399)

18. اسامی حاضران در کارگاه قرائت قرآن آقایان (3 بهمن ماه 1399)

19. اسامی حاضران در کارگاه قرائت قرآن خانم ها (10 بهمن ماه 1399)

20. اسامی حاضران در کارگاه قرائت قرآن آقایان (10 بهمن ماه 1399)

21. اسامی حاضران در کارگاه کنترل احساسات

22. اسامی حاضران در کارگاه دیابت و تغذیه

23. اسامی حاضران در کارگاه پوکی استخوان

24.اسامی حاضران در کارگاه 5S

25. اسامی حاضرین در کارگاه مدیریت بحران آب

26. اسامی حاضرین در نشست استاد مطهری 

27. اسامی حاضرین در نشست تخصصی پساکرونا (3)

28.اسامی حاضرین در کارگاه سبک زندگی سالم 

29.اسامی حاضرین در کارگاه اومیکرون 

30.اسامی حاضرین در کارگاه ابزارهای کاربردی در اینترنت

31. اسامی حاضرین در کارگاه تفکر نقاد 

عضویت در گروه اطلاع رسانی برگزاری دوره های ضمن خدمت