رئیس اداره تدارکات و پشتیبانی

رئیس اداره تدارکات و پشتیبانینام و نام خانوادگی: سلمان مرادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداریشماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۵۵