اداره رسیدگی بر اسناد

وظایف اداره رسیدگی به اسناد:

-رسیدگی به اسناد و لیست های حقوق و مزایای کارکنان از نظر رعایت مقررات و وجود مدارک لازم و صحت محاسبه

-رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران و صورت حساب های مهندسین مشاور

-رسیدگی به اسناد خرید و سایر هزینه های اداری و آموزشی با رعایت کامل  قوانین  و مقررات مالی

- کنترل مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از خرج طبق مقررات مربوط

- همکاری با حسابرسان منتخب  در مواقع لزوم

- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در رفع ایراد و نواقص اسناد

-رسیدگی به صورتجلسات تحویل و تحول روسا و مسئولین مالی واحدهای تابعه دانشگاه