اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاه


رئیس اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهنام و نام خانوادگی: مهدی اربابی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

پست الکترونیکی: mdharbabi@yahoo.com

شماره تماس: 48392630 -44737680

 

 

 
 
اهم وظایف اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاه: احیاء ساختار سازمانی مبتنی بر وظایف عملکردی اداره انجام امور اداری مربوط به کارکنان تحت پوشش شرکت شاغل در دانشگاه نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ساماندهی امور نقلیه دانشگاه نظارت و ساماندهی تاکسی های طرف قرارداد دانشگاه ارتباط موثر و مستمر و نظارت بر عملکرد ادارات امور عمومی نظارت بر عملکرد شرکت خدماتی و پشتیبانی طرف قرارداد با دانشگاه نظارت بر عملکرد پیمانکار فضای سبز دانشگاه کارکنان : رضا علیپور : مسئول خدمات و ایاب و ذهاب کارکنان ، شماره تماس: 48392630 فرهاد ابراهیمی : کارشناس امور اداری، مسئول نقلیه ، شماره تماس : 44737680 ارتباط با اداره : شماره مستقیم : 44737680 ، 48392630 داخلی : 2630