رئیس اداره تدارکات و پشتیبانینام و نام خانوادگی: محسن یعقوبی

مدرک تحصیلی: کارشناسی اقتصاد

پست الکترونیکی: m_yaeghoubi @ yahoo.com

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۵۵