معرفی مدیر فنی و عمرانی 

مدیر فنی و عمرانینام و نام خانوادگی: احسان کدخدایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش قدرت

پست الکترونیکی: Ehsankadkhodai@yahoo.com

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۶۰۰