اداره دفترداری

وظایف اداره دفتر داری وتنظیم حساب ها

- تنظیم و نگهداری حساب های جاری، عمرانی و اختصاصی و تهیه تراز ماهیانه

- نگهداری ضمانت نامه ها و اوراق بهادار وسپرده ها

- نگهداری وثبت دفاتر صدور برگه، روزنامه و دفاتر معین

- کنترل دفاتر معین از طریق حساب ها و دفتر کل

- رسیدگی به حساب های بانکی از طریق تهیه صورت های مغایرات بانکی

- تهیه و تنظیم آمار ماهیانه هزینه ها به تفکیک مواد و برنامه عملیات

- تهیه صورت های مالی و ارسال آنها به وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات

- تسویه حساب با واحدهای تابعه دانشگاه

-نگهداری حساب های خاص و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی